روز جهانی مولانا در لندن – دکتر حسین الهی قمشه ای

عشق و آزادی و صلح در آثار مولانا صحبتهای دکتر حسین الهی قمشه ای در روز جهانی مولانا به تاریخ 29 مهر 84 در لندن


1 دیدگاه
ایمیل محفوظ می ماند.