می‌دانی تو

درد دل من 
دواش می‌دانی تو
سوز دل من 
سزاش می‌دانی تو

من غرق گنه 
پردهٔ عصیان در پیش
پنهان چه کنم 
که فاش می‌دانی تو
.
ما دل به غم تو 
بسته داریم ای دوست
درد تو 
بجان خسته داریم ای دوست

گفتی که به دلشکستگان نزدیکم
ما نیز دل شکسته داریم ای دوست
.
جز وصل تو 
دل به هر چه بستم توبه
بی یاد تو 
هر جا که نشستم توبه

در حضرت تو 
توبه شکستم صدبار
زین توبه 
که صد بار شکستم، توبه
ایمیل محفوظ می ماند.