نگارینا دل و جانم ته دیری ؛ محمدرضاشجریان

همه پیدا و پنهانم ته دیری
نمیدانم که این درد از که دیرم
همیدانم که درمانم ته دیری
خدایاا دل بلا بی دل بلا بی
گنه چشمان کره دل مبتلا بی
اگر چشمان نکردی دیده بانی
چه دونستی دلٌم خوبان  کجا بی
🍁🍂🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂
ایمیل محفوظ می ماند.