ای تیر غمت را دل عشاق نشانه..

ای تیر غمت را دل عشاق نشانه
جمعی به تو مشغول و تو غایب ز میانه

مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو
مقصود تویی کعبه و بتخانه بهانه

هرکس به زبانی صفت حمد تو گوید
عاشق به غزل خوانی مطرب به ترانه

ـــــــ
تا کی به تمنای وصال تو یگانه
اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه
خواهد به سر آید، شب هجران تو یا نه؟
ای تیر غمت را دل عشاق نشانه
ایمیل محفوظ می ماند.