شاملو – شعر هملت

بودن
یا نبودن…

بحث در این نیست
وسوسه این است.

□

شرابِ زهرآلوده به جام و
شمشیرِ به‌زهر آب‌دیده
              در کفِ دشمن. ــ
همه چیزی
       از پیش
           روشن است و حساب‌شده
و پرده
   در لحظه‌ی معلوم
             فرو خواهد افتاد.

 

پدرم مگر به باغِ جتسمانی خفته بود
که نقشِ من میراثِ اعتمادِ فریب‌کارِ اوست
و بسترِ فریبِ او
          کامگاهِ عمویم!
[من این همه را
          به‌ناگهان دریافتم،
با نیم‌نگاهی
       از سرِ اتفاق
              به نظّارگانِ تماشا]
 

اگر اعتماد
      چون شیطانی دیگر
این هابیلِ دیگر را
           به جتسمانی دیگر
به بی‌خبری لالا نگفته بود، ــ
خدا را
خدا را!

□

چه فریبی اما،
        چه فریبی!
که آن که از پسِ پرده‌ی نیمرنگِ ظلمت به تماشا نشسته
از تمامی‌ِ فاجعه
آگاه است
و غمنامه‌ی مرا
         پیشاپیش
حرف به حرف
        بازمی‌شناسد.

□

در پسِ پرده‌ی نیمرنگِ تاریکی
                  چشم‌ها
                       نظاره‌ی دردِ مرا
سکه‌ها از سیم و زر پرداخته‌اند
تا از طرحِ آزادِ گریستن
در اختلالِ صدا و تنفسِ آن کس
که متظاهرانه
در حقیقت به‌تردید می‌نگرد
لذتی به کف آرند.

 

از اینان مدد از چه خواهم، که سرانجام
مرا و عموی مرا
         به تساوی
در برابرِ خویش به کُرنش می‌خوانند،
هرچند رنجِ من ایشان را ندا درداده باشد که دیگر
کلادیوس
      نه نامِ عمّ
که مفهومی‌ست عام.

 

و پرده…
در لحظه‌ی محتوم…

□

با این همه
      از آن زمان که حقیقت
چون روحِ سرگردانِ بی‌آرامی بر من آشکاره شد
و گندِ جهان
       چون دودِ مشعلی در صحنه‌های دروغین
منخرینِ مرا آزرد،
بحثی نه
     که وسوسه‌یی‌ست این:

 
بودن
یا
نبودن.

 

۱۳۴۸

منبع :‌ وب سایت رسمی احمد شاملو
http://shamlou.org

ایمیل محفوظ می ماند.