عمو زنجیر باف زنجیرتو بنازم

حسین پناهی
دیوونه کیه
عاقل کیه
جونور کامل کیه
واسطه نیار، به عزتت خمارم
حوصله، هیچ کسی رو ندارم
کفر نمیگم سوال دارم
یک تریلی محال دارم
تازه داره حالیم میشه چیکارم (چیکارم)
میچرخم و میچرخونم سیارم
تازه دیدم حرف حسابت منم
طلای نابت منم
تازه دیدم که دل دارم بستمش
راه دیدم، نرفته بود رفتمش
(ویروس که بود حالیش نبود هستمش)
جواب زنده بودنم مرگ نبود (جون شما بود)
مردن من مردن یک برگ نبود (تو رو به خدا بود)
اون همه افسانه و افسون ولش
این دل پر خون ولش
دلهره گم کردن گُدار مارون ولش (ولش)
تماشای پرنده ها بالای کارون ولش (ولش)
خیابونا سوت زدنا شِپ شِپ بارون ولش (ولش)
(گفتی بیا زندگی خیلی زیباست! دُویدم)
دیوونه کیه
عاقل کیه
جونور کامل کیه (جونور کامل کیه)
دیوونه کیه
عاقل کیه
جونور کامل کیه (جونور کامل کیه)
آوردی حیرونم کنی که چی بشه نه والله (نه والله)
مات و پریشونم کنی که چی بشه نه بالله
پریشونت نبودم
من، حیرونت نبودم
تازه داشتم میفهمیدم
که فهم من چقدر کمه
اتم تو دنیای خودش
حریف صد تا رستمه
گفتی ببند چشماتو وقت رفتنه
انجیر میخواد دنیا بیاد
آهن و فسفرش کمه
چشمای من آهن انجیر شدن
حلقه ای از حلقه زنجیر شدن
عمو زنجیر باف زنجیرتو بنازم
چشم من و انجیرتو بنازم
عمو زنجیر باف زنجیرتو بنازم
چشم من و انجیرتو بنازم
عمو زنجیر باف زنجیرتو بنازم
چشم من و انجیرتو بنازم
عمو زنجیر باف زنجیرتو بنازم
چشم من و انجیرتو بنازم
ایمیل محفوظ می ماند.