کجايی ای ستاره زيبای من ؟ تيرگی زندگی مرا در اغوش کشيده و اندوه بر من چيره گشته است .

اکنون کجايی ای خود ديگر من ؟
آيا در اين سکوت شب بيداری ؟
بگذار نسيم پاک
تپش و مهربانی جاودانه ی قلبم را به تو برساند.

کجايی ای ستاره زيبای من ؟
تيرگی زندگی مرا در اغوش کشيده
و اندوه بر من چيره گشته است .

لبخندی در فضا بزن ؛
که خواهد رسيد و مرا جانی دوباره خواهد داد !
از انفاس خود عطری در فضا بپراکن که حمايتم خواهد کرد !

کجايی ای محبوب من ؟
آه ؛ چه بزرگ است عشق !
و چه بی مقدارم من !


((جبران خليل جبران))
ایمیل محفوظ می ماند.