از کفم رها شد قرار دل .. سه تار .. لطفی

از کفم رها تصنیف عارف قزوینی سال ۱۳۲۹

از کفم رها شد قرار دل
نیست دست من اختیار دل
هیز و هرزه‌گرد ضد اهل درد
گشته زین در آن در مدار دل
بی‌شرف‌تر از دل مجو که نیست
غیر ننگ و عار کار و بار دل
خجلتم کشد پیش چشم از آنک
بود بهر من در فشار دل
بس که هر کجا رفت و برنگشت
دیده شد سفید زانتظار دل
عمر شدم حرام باختم تمام
آبرو و نام در قمار دل
بعد از این ضرر ابلهم اگر
خم کنم کمر زیر بار دل
هر دو ناکسیم گر دگر رسیم
دل به کار من من به کار دل
داغدار چون لاله‌اش کنم
تا به کی توان بود خار دل
همچو رستم از تیر غم کنم
کور چشم اسفندیار دل
خون دل بریخت از دو چشم من
خوش دلم از این انتحار دل
افتخار مرد در درستی است
وز شکستگی است اعتبار دل
عارف اینقدر لاف تا به کی
شیر عاجز است از شکار دل
مقتدرترین خسروان شدند
محور در کف اقتدار دل
— عارف قزوینی
ایمیل محفوظ می ماند.