از عمر من آنچه هست بر جای بستان و به عمر لیلی افزای

استاد محمدرضا شجریان

از عمر من آنچه هست بر جای
بستان و به عمر لیلی افزای

آواز راست پنجگاه (از آلبوم راست پنجگاه)
آواز : محمدرضا شجریان
تار : محمدرضا لطفی
شعر : نظامی گنجوی

کانال موسیقی سنتی “کُرُن موزیک” @koronmusic

ایمیل محفوظ می ماند.