درباره صبر و قناعت و امتحان و رنج؛ عبدالکریم سروش

آن یکی خر داشت، پالانش نبود *** یافت پالان گرگ خر را در ربود
کوزه بودش آب می‌‌نامد به دست *** آب را چون یافت خود کوزه شکست‌‌
ایمیل محفوظ می ماند.