عیان نشد که چرا آمدم کجا بودم دریغ و درد که غافل ز کار خویشتنم – خصوصی احمد عبادی ، محمد موسوی ، محمدرضا شجریان

احمد عبادی ، محمد موسوی ، محمدرضا شجریان

احمد عبادی ، محمد موسوی ، محمدرضا شجریان

حجاب چهره جان می‌شود غبار تنم
خوشا دمی که از این چهره پرده برفکنم

عیان نشد که چرا آمدم کجا بودم
دریغ و درد که غافل ز کار خویشتنم

چگونه طوف کنم در فضای عالم قدس
که در سراچه ترکیب تخته بند تنم

اگر ز خون دلم بوی شوق می‌آید
عجب مدار که همدرد نافه ختنم

طراز پیرهن زرکشم مبین چون شمع
که سوزهاست نهانی درون پیرهنم

بیا و هستی حافظ ز پیش او بردار
که با وجود تو کس نشنود ز من که منم

آخی .بیا تا دست ازین عالم بداریم، بیا تا پای دل از گل برآریم – اجرای خصوصی استاد محمدرضا شجریان

ایمیل محفوظ می ماند.