محبوب من

محبوب من..

“محبوب من” با صدای آرامش‌بخش “محمد صالح علاء”

محبوب من
گاهی ما عاشق ها از خودمان میپرسیم..
راه رسیدن به محبوبم از کدام طرف است..
ما نمیدانیم.
همین که عاشق محبوب خود شدیم
دیگر رسیده ایم
رسیده رسیده است و خود هیج نمی داند.

ایمیل محفوظ می ماند.