خوشا آنان که با ته همنشینند همیشه با دل خرم نشینند / یار و دیار – سالار عقیلی

نگارینا دل و جانم تو داری
همه پیدا و پنهانم تو داری
نمیدانم که این درد از که دارم
همیدانم که درمانم تو داری
خوشا آنان که با ته همنشینند
همیشه با دل خرم نشینند
همین بی رسم عشق و عشقبازی
که گستاخانه آیند و ته بینند
فلک زار و نزارم کردی آخر
جدا از گلعذارم کردی آخر
میان تختهٔ نرد محبت
شش و پنجی بکارم کردی آخر
ایمیل محفوظ می ماند.