دل‌های ما که بهم نزدیک باشند دیگرچه فرقی میکند که کجای جهان باشیم.

دل‌های ما که بهم نزدیک باشند
دیگرچه فرقی میکند که کجای جهان باشیم
دورباش امانزدیک
من از نزدیک بودنهای دور میترسم.

“روزی ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کرد
و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت
روزی که کمترین سرود بوسه است.
و هر انسان
برای هر انسان برادری است.

روزی که دیگر درهای خانه شان را نمی بندند.
قفل
افسانه ای است
و قلب برای زندگی بس است.
روزی که معنای هر سخن دوست داشتن است”
ایمیل محفوظ می ماند.